PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 

do 8 oktober 2020

Nieuws uit de gemeente


Start werkzaamheden Ds.W.M. Schinkelshoek

Op D.V. 1 oktober start Ds. Schinkelshoek zijn werkzaamheden voor onze gemeente. Wij zijn verheugd dat er op een korte termijn vervangeng is gevonden voor het vertrek van Ds. de Goei die vanwege gezondheid redenen bij ons afscheid moest nemen.

Ds.Schinkelshoek is een goede bekende van Ds. de Goei en zij hebben in goed overleg de lopende zaken overgedragen. In de dienst van D.V. 4 oktober hoopt Ds. Schinkelshoek voor te gaan in de Eredienst. Het is de bedoeling om na de dienst van 4 oktober met elkaar een ontmoeting te hebben in de Blokhut om nader kennis te kunnen maken met elkaar.

Wij hopen met elkaar een fijne tijd tegemoet mogen gaan en dat Gods zegen op het werk van Dominee en gemeente mag rusten.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Zingen tijdens de Erediensten i.v.m. Corona

Wij als kerkenraad weten dat het niet fijn is om niet te kunnen zingen.
In de kerkenraad van september hebben wij dit toch besloten.

Wel proberen wij om met een aantal gemeenteleden in het koor te zingen.
Bij het verschijnen van de KSSK zijn ook de nieuwe regels niet bekend die er aankomen met de gevolgen voor de kerkgang. Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel en zullen u verder op de hoogte houden.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Leden kerkenraad

Momenteel hebben wij een enorme onderbezetting in de kerkenraad.

Wij denken aan Klaas Piet Meindertsma die enkele maanden geleden bevestigd is als Ouderling-kerkrentmeester. Hij is ernstig ziek en wij wensen hem kracht toe en Gods zegen.

Marijke de Beus van de diaconie zij wordt begin oktober geopereerd aan haar heup en wij wensen haar sterkte toe en een spoedig herstel.

Ook denken wij aan Marijke Luijer van de diaconie wij wensen haar ook veel sterkte toe .

Ons oud lid van de kerkenraad Dick Veen die vele jaren de totale administratie verzorgd heeft zijn gezondheid gaat erg achteruit wij leven mee met Coby en wensen hen beiden veel kracht en sterkte toe en Gods zegen.

Een woord van dank is op zijn plaats voor:
Miranda Pos die de totale administratie voor de diaconie verzorgd.

Bram Schouten van der Velden hij regelt de administratie voor de kerkrentmeesters

August van der Lelie regelt alle zaken van kerkverhuur en activiteiten agenda en is koster bij begrafenissen

Jan Bos verzorgd al het onderhoud in en om de kerk met een team van vrijwilligers

Govert den Hertog geen lid van de kerkenraad maar wel verantwoordelijk is in overleg met de kerkenraad voor het vastleggen van predikanten voor de Erediensten.
Wist u dat hij al in a.s. januari moet gaan informeren over beschikbaarheid van dominees in 2022!

Om u een beeld te geven van de overige werkzaamheden
1-Organisten vastleggen voor een heel jaar
2-Wekelijks de predikanten uitnodigen en de liederen opvragen
3-Organisten de liederen doormailen
4- de liederen op de borden hangen wekelijks
Dit is een greep uit de activiteiten
Wij hopen echt op versterking van onze kerkenraad
Mocht u belangstelling hebben laat het weten u kent ons allemaal en schroom niet ons te benaderen.

De huidige activiteiten als de maandelijkse maaltijd, gemeentemiddag, gesprekskring etc. liggen stil i.v.m. de Corona Wij moeten afwachten wanneer wij weer kunnen starten maar hopen over een bepaalde tijd weer een en ander te kunnen starten. Mochten wij iemand vergeten zijn te noemen daarvoor excuses en laat ons het weten.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Diaconie Collecte

Zondag 4 oktober is het Israèlzondag. De bestemming van de collecte is voor Kerk en Israèl PK.

Op de eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland Israèlzondag. Op deze zondag wordt ( extra ) aandacht besteed aan de plaats van Israèl in Gods plan.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israèl een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijk geloof, het trekken van lessen uit de joods – christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal.
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeente als naar buiten toe.
De PK investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg.

In de Protestantse traditie wordt Israèlzondag op de eerste zondag in oktober gehouden, omdat in die periode de grote feesten van het Joodse volk vallen.
Met Rosj Hasjana, het joods nieuwjaar beginnen de ontzagwekkende of hoge feestdagen in het Jodendom. Ontzag voor God als Koning en Rechter staat centraal. Tien dagen lang staat alles in het teken van terugblik, omkeer, boetedoening, vergeving, en vernieuwing. Deze ontzagwekkende of hoge feesten eindigen met Jom Kippoer de Grote Verzoendag.


Op zondag 18 oktober is de collecte voor: ZOA - Hoop Hulp Herstel.

ZOA. ( Zuid Oost Aziè ).
We zijn er voor onze naasten in nood,
die lijden in deze gebroken wereld.
We zijn er voor slachtoffers van oorlogen en rampen
die zoeken naar troost, een maaltijd een veilige plek.
We zijn er voor vluchtelingen die alles kwijt zijn,
en daarbij de moed dreigen te verliezen,
We helpen mensen weer op de been,
zorgen voor eten , een deken of een tent.
We geven ontheemden een stem,
bieden hoop en bouwen samen aan vrede.
We blijven trouw tijdens de wederopbouw,
totdat mensen zichzelf weer kunnen redden.
We zijn er. Samen zijn we ZOA.

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 landen met een team van 1000 mensen.
Een ramp overkomt iemand, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag staat men met lege handen, is men alles kwijt. In het werk van ZOA wil men in deze moeilijke tijd naast de mensen staan. In het werk weet men geinspireerd door het christelijk geloof. Dat elk mensenleven telt. En dat elk mens geschapen is naar het beeld van God, Daarom helpt ZOA mensen in crisisgebieden met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En blijven trouw tijdens het opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen.
Zodat alles weer wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

Op zondag 1 november is de collecte voor : Najaarszendingscollecte.
Kerk in Actie - kerk met vrouwen in de hoofdrol.

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht funcioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiène, voeding, kleding maken en maatschappelijk werk. Met deze collecte steunt u het opleiden van deze vrouwen.

M. Pos.


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 1 november  is er koffiedrinken na de dienst in de Blokhut achter de kerk. U bent uiteraard van harte welkom.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

4 oktober
Dhr. G. den Hertog,
1241 EK KORTENHOEF

8 oktober
Mevr. M.C. Luijer – Nab,
1241 VW KORTENHOEF

9 oktober   
Mevr. J. de Kloet – Kos,
1241 NE KORTENHOEF

19 oktober
Mevr. S.N. Kiem – Loe,
1241 LX KORTENHOEF

23 oktober
Dhr. W. Buma,
1241 LP KORTENHOEF


 
roosters

Organisten
4 oktober        Pim de Ruig
11 oktober      Dennis van Werkhoven
18 oktober      Gert-Jan Bruggeman
25 oktober      Johan Haaksma
1 november    Pim de Ruig
4 november    Anne Duyf


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

terug
 


 

eredienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 09.30
Diaconale collecte: Kerk in Actie / {najaarszending }Indonesi? - Kerk met vrouwen in de hoofdrol. meer details

eredienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 19.30
Diaconale collecte: Inloophuis de Wording in Hilversum. meer details

eredienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 09.30
Diaconale collecte: Fonds Slachtofferhulp meer details

eredienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 09.30
Diaconale collecte: ZOA { Hulp Hoop Herstel }. meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.