PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  januari 2021  |  volgende »

Maandag 11 januari 2021 Nieuws uit de gemeente

Vanuit Gorkum

Wie had tijdens de vorige jaarwisseling kunnen bedenken wat ons allemaal te wachten stond? In slechts een enkele maand tijd zou de ‘wereld’ aanzienlijk veranderen. Een onooglijk virus veroverde de wereld en zonder aanzien des persoons werden mensen erdoor getroffen.
Er schijnen overigens geen regels te zijn tot wanneer je elkaar nieuwjaar mag wensen. Maar wat wens je elkaar als gemeenteleden aan het begin van een nieuwjaar tijdens een lockdown toe? Geluk en voorspoed, of gezondheid, of moed, kracht en inspiratie, of vrede en alle goeds? Wat je een ander toewenst zegt trouwens ook iets over jezelf.
Het is te hopen dat we in goede gezondheid elkaar weer binnenkort in een kerkdienst of op een ander moment in de week kunnen en mogen ontmoeten. Een online kerkdienst heeft natuurlijk zo zijn voordelen. Je kan er desnoods in je pyjama met een kop koffie naar luisteren of kijken, zonder dat iemand het merkt. Maar het blijft een afstandelijk gebeuren. Soms doet het echter goed als iemand fysiek een arm om je schouder legt.
Het vraagt ­ in het ‘post coronatijdperk’ ­ ongetwijfeld moed, kracht en inspiratie om als gemeente de draad weer op te pakken. Laat het in ieder geval een van onze goede voornemens zijn. Tot eer van God en opbouw van de gemeente.

Over goede voornemens gesproken. Heeft u goede voornemens voor dit nieuwe jaar? Het is een hele kunst om ze te laten slagen. Misschien moeten we ze gewoon niet te groot maken en de positieve kanten eraan benoemen. Ook als gemeente.
Hoe een nieuw jaar zal verlopen is altijd afwachten. Maar het is te hopen dat door het coronavaccin het dagelijks- en kerkelijk leven geleidelijk aan weer kan normaliseren. Laten we tot die tijd de coronamaatregelen in acht nemen en wat extra naar elkaar omzien.

Ondertussen heeft de aannemer bij ons in Gorkum zijn biezen gepakt. Gelukkig in de positieve zin van het woord. Zijn werk zit erop en het is nu aan ons om het karwei af te maken. En als dat is gebeurd kunnen we het huis weer gaan inrichten. Eveneens een karwei. Alleen al als ik bedenk dat er voor tientallen meters aan boeken in de opslag zit. En dan hebben we het nog niet over de rest.
Als het meezit hopen we dan in februari of maart te verhuizen. Een schrale troost: dit keer verhuizen we binnen dezelfde straat. En wat mij betreft is het na alle verhuizingen die ik achter de rug heb de laatste keer. Alhoewel… we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige (Hebr. 13:14). Maar dat is weer een ander verhaal.

Met een hartelijke groet vanuit Gorinchem, mede namens Jannie,

Ds. Martin Schinkelshoek

 
Doordenkertje…

Iemand
ging in zijn droom een winkel binnen.

Achter de toonbank zag hij een engel staan.

Zenuwachtig vroeg hij:
Wat verkoopt u, mijnheer?

Alles wat u maar wilt,
zei de engel vriendelijk.

Ik wil dan graag:
Vrede op aarde.
Opheffing van de ongelijkheid der mensen.
Einde aan oorlog en verdeeldheid.

De engel viel hem toen in de rede,
en zei:
Pardon, mijnheer,
u begrijpt het verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten
enkel maar zaden!

(Herkomst onbekend)


 
Kerkdiensten komende weken

De kerkenraad heeft een moeilijke beslissing moeten maken over de voortgang van de Erediensten.
Aangezien er geen mogelijkheden zijn om de diensten uit onze kerk uit te zenden via media hebben wij besloten voorlopig geen Erediensten te houden.
Wij komen als kerkenraad weer bij elkaar op D.V 20 januari dit is na de persconferentie van de overheid over de stand van zaken betreffende Corona.
Hopelijk kunnen wij na die datum u meer informatie geven over het weer starten van de Erediensten.
Wij begrijpen dat het voor velen van u een gemis is om de wekelijkse dienst naar de kerk te moeten missen en hopen dan ook met u om weer bij elkaar te kunnen komen in onze kerk.

Namens de kerkenraad wens ik u allen veel sterkte en een gezond 2021  toe en Gods zegen.

Jan van Corteveen
(voorzitter kerkenraad)


 
Uit de gemeente:

Blij zijn met je medemens
Niet alleen zijn
Je begrepen voelen
Zwijgen....en je toch op je gemak voelen
Een blik van herkenning zien in de ogen van een ander.

Dit alles heb ik ervaren tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man Dick Veen.
Allereerst  wil ik Ds. Schinkelshoek bedanken. U stond ons met raad en pastoraat bij.
Ook de kerkenraad en Pim de Ruig hartelijk bedankt.
We hebben goede herinneringen aan de rouwdienst, ondanks de corona epidemie, die voor iedereen toch zijn moeilijkheden en beperkingen heeft.
Voorts wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, gebeden en gesprekken die ons veel troost hebben gebracht.
Ik wens iedereen kracht en blijde hoop  toe voor Anno Domini 2021.

Coby Veen van der Bent.


 
Diaconie

Verantwoording collectes 4e kwartaal.

Oktober          €  117,46
November       €   258,35
December       €   148,12
Totaal             €   523,93

Namens de diaconie hartelijk dank voor Uw gaven.

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor alle goede doelen, zo ook de collectes in
de kerk. Er waren in het voorjaar geen kerkdiensten en rond Kerst moest de
de kerk helaas voor onbepaalde tijd de kerkdiensten weer afzeggen.
Als diaconie hebben wij evengoed vijftig euro overgemaakt aan de geplande goede
doelen en blijven dat ook doen in de toekomst, zolang er geen collectes in de kerk zijn.

Ook in 2021 Is er weer een collecterooster gemaakt, mocht een goed doel u aan-
spreken en is er geen dienst of kunt u niet naar de kerk komen vragen wij aan u of
u dit wilt overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. het goede doel waar de
bestemming van uw gift heen gaat.

Bankrekening NL95RABO 0118 5569 83
Hervormde gemeente te Kortenhoef.

In de KSSK schrijf ik een stukje over de bestemming van iedere collecte. Hier kunt u
lezen waar het geld naar toe gaat.

Miranda Pos


 
Diaconie collectes

De hongrigen spijzigen

jesaja 58 : 10  / Mattheus 25 : 40.
ets en gravure van G. de Broen (1) mogelijk, naar Jan Luyken.

De tekst in de ets is als volgt:
Soo gy die Hongerd  spijst in nood,
Gij kneed  uw eigen Zielen-brood,
Uw liefden-gaaf kan niet verdwijnen,
Want Jesus voed men in de zynen

Zondag 17 januari heeft de collecte de bestemming; Inloophuis `Wording´ in Hilversum.
Stichting Inloophuis `Wording´ in Hilversum is in 1997 opgericht door leden van verschilende christelijke kerken. Deze mensen willen gehoor geven aan een Bijbelse opdracht om om te zien naar de mensen vooral naar hen die, om wat voor reden dan ook aan de rand van de samenleving verkeerden.
Alle medewerkers zijn vrijwilligers en willen vanuit geloofsovertuiging graag zorgen van bezoekers delen.
Er is gratis koffie, thee, brood en soep en een warme maaltijd op donderdagavond. En een luisterend oor.

Zo is het Inloophuis een open huis voor ieder die, om wat voor reden dan ook dak- of thuisloos is geworden. Ook voor mensen die te kampen hebben met psychische- of verslavingsproblemen.


Zondag 24 januari heeft de collecte de bestemming; Z.O.A. Hoop Hulp Herstel.
Wereldwijd zijn er 79,5 miljoen mensen op de vlucht op zoek naar een veilige plek.
De visie van Z.O.A. is:
Wij geloven dat God ons roept om vrede, verzoening en hoop te brengen in deze gebroken wereld. Op een dag zal Gods vrede volledig doorbreken. Ondertussen willen wij werken aan een
wereld waarin mensen hoop hebben en in vrede een waardig leven kunnen leiden.

Z.O.A. zegt:
We zijn er voor naasten in nood,
die lijden in deze gebroken wereld.
We zijn er voor slachtoffers van oorlogen en rampen,
die zoeken naar troost, een maaltijd en een veilige plek.
We zijn er voor vluchtelingen die alles kwijt zijn,
en daarbij ook de moed dreigen te verliezen.
We helpen mensen weer op de been,
zorgen voor eten, een deken of een tent.
We geven ontheemden een stem,
bieden hoop en bouwen samen aan vrede.
We blijven trouw tijdens de wederopbouw,
totdat mensen zichzelf weer kunnen redden,
We zijn er. Samen zijn we Z.O.A.


Zondag 31 januari is het Wereldlepradag en collecteren wij voor de Leprazending.
Lepra is een eeuwenoude aandoening.
Broos en kwetsbaar zo kan men mensen die getroffen zijn omschrijven. Lepra, ook wel melaatsheid ontwikkelt traag en tast het opervlakkige zenuwstelsel aan. In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen gesproken over Melaatsheid, in de nieuwe Bijbelvertalingen vaak vertaald met Huidvraat of een huidziekte. In de Griekse grondtekst staat het woord Lepra.
In Marcus 1 is Jezus, als hij zo´n melaatse ziet ´met ontferming bewogen´.
Wat is dat voor ziekte, die ook nu nog zoveel mensen treft ?
Jaarlijks raken nog ca. 210.000 mensen besmet. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en is besmettelijk, maar treft eigenlijk alleen de mensen met een zwake gezondheid. Hun natuurlijke weerstand is te zwak om de leprabacterie te doden. De ziekte veroorzaakt verminkingen en het gevolg is dat mensen vaak buitengesloten worden, uit angst om zelf besmet te raken. Vaak raken ze alles en iedereen kwijt.

Wereldlepradag.
Want nog steeds lijden miljoenen mensen met name in de allerarmste landen van de wereld aan deze ziekte.
Lepra komt vooral voor in Azië , Zuid-Amerika en Afrika.
Oorzaak: geen goede hygiëne en een minder goed afweersysteem.

De leprazending werkt aan:
Voorkomen met medicatie, goede voeding en hygiëne.
Leprabestrijden en lepra herstellen: Duizenden mensen ontvangen medische hulp, hersteloperaties en revalidatie. De Leprazending geeft voorlichting en trainen medisch personeel en creëren een plek terug in de maatschappij.
Op Wereldlepradag wordt aandacht gevraagd voor deze groep allerarmsten.


Op zondag 7 februari is de collecte voor: Kerk in Actie, Bangladesh ( beter bestand tegen
het water ).

“Op 1 februari herdachten we de watersnoodramp. Daarom collectren we voor de inwoners van Bangladesh die ieder jaar te maken hebben met overstromingen".

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een
overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Tot nader bericht is er helaas geen koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij u hierover informeren.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

15-1-2021
Dhr. D. Zijderveld
1241 LS  KORTENHOEF


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl


 

 


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.