PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  juli 2019  |  volgende »

Zaterdag 13 juli 2019 Nieuws uit de gemeente

In memoriam

Op woensdag 5 juni is van ons heengegaan: Hendrika Cornelia van Keulen – Pieterse, in de leeftijd van 95 jaar. De laatste jaren van haar leven heeft zij gewoond in De Kuijer in Nederhorst den Berg. Het is nog maar zo kort geleden dat zij nog aanwezig was op de gemeenteavond, 7 maart 2019. En wat heeft zij toen er van genoten om alles mee te maken: de afscheidsfoto’s van Ds. Berkhout en de toekomst van de gemeente, dat daarna aan de orde is gekomen. Toen ik haar 14 dagen later opzocht in De Kuijer, kon ze nog vertellen hoeveel dit voor haar betekend heeft. Nu hebben wij van haar afscheid moeten nemen. In de rouwdienst, voorafgaande aan haar begrafenis op 12 juni, overdachten wij de woorden uit Psalm 23: De HERE is mijn herder. Een Psalm die haar lief was, evenals alle andere liederen, die wij in die dienst hebben gezongen. Zij had deze allemaal zelf uitgekozen, evenals de tekst. Er blijft een lege plaats achter in de eerste plaats voor haar 4 dochters en daarnaast de schoonzoons, klein- en achterkleinkinderen. In het moeten missen van deze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder mogen wij weten: de HERE is niet alleen een herder geweest voor haar die ons lief is, maar wil ook troost geven aan een ieder die Hem aanroept.


 
Niet beschikbaar

Ds. J. (Jan) de Goei is op de volgende dagen niet beschikbaar voor de gemeente Kortenhoef:
22, 23, 24 juli
12, 13, 14, 22, 28, 29 augustus.


 
Gemeente middag 2019 wijziging

De gemeente middag is door omstandigheden verplaatst naar zaterdag 14 september a.s.
U wordt nog nader geïnformeerd of tijden en deelname.


 
Eredienst D.V. 4 augustus a.s.

In deze diens hoopt Ds Berkhout voor te gaan en i.v.m. de grote reis afstand willen wij de dienst aanvangen om 10.00 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie drinken.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 4 augustus en zondag 1 september is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Diaconie

Verantwoording collectes 2e kwartaal 2019.

April       €    331,58
Mei        €    411,85
Juni        €    294,75
              € 1.038,18
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven
M.Pos.


 
Diaconie Collectes

Toelichting collectes van de goede doelen:

Op 14 juli is de bestemming van de collecte: Red een Kind.
Red en Kind zet zich in om kinderen een kansrijke toekomst te geven. Elke dag sterven kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te verteren! Helemaal als men bedenkt dat elk kind een uniek prachtig geschenk van God is. Red en Kind is een Nederlandse christelijke ontwikkelingsorganisatie. Ze geeft onderwijs en hulp aan kinderen in Azië, onder andere via plaatselijke kerken aldaar.
Het doel is verbeteren van de levensstandaard .
De geschiedenis van Red een Kind begon in 1966, toen een hoogleraar aan de Vrije Universiteit Hans Rookmaker, een brief uit India ontving en getroffen werd door de nood van kinderen daar. Hij stimuleerde zijn vrouw om ermee aan de slag te gaan en uitsluitend te gaan werken met plaatselijke organisaties, in die tijd een vooruitstrevend concept. Besloten werd om een artikel te publiceren in het blad Opbouw. Er kwamen veel giften binnen. Op voorstel van Diakenen van Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Zwolle werd in 1968 de Stichting Redt een Kind op gericht in 2004 veranderde deze naam licht in Red een Kind. In de loop van de geschiedenis nam het aantal partnerorganisaties toe tot meer dan dertig. Anno 2019 helpt Red een Kind meer dan 350.000 kinderen in Azië en Afrika. De hoofdvestiging is in Zwolle en landkantorenin Malawi, Burundi, Rwanda Kenia en Democratische republiek Congo en Zuid Soedan.

Op 21 juli heeft de collecte de bestemming; ST. MAF. { Mission Aviation Fellowship }.
De doelstelling voor haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als onfeilbare Woord van God. De opdracht voor haar arbeid staat in zendingsbevel Mattheüs 28:19. Het doel van de stichting de zendingsopdracht te helpen uitvoeren d.m.v. technische dienstverlening aan kerken, zendingsorganisaties en andere. Vanaf de oprichting in 1945 helpt MAF met vliegtuigen, communicatie, technologie en specialisten onbereikbare gebieden in de wereld bereikbaar te maken. MAF bedient meer dan 900 hulporganisaties in afgelegen gebieden in de wereld. MAF heeft een vloot van 130 vliegtuigen in 30 landen in Afrika, Azië, Eurazië en Latijs Amerika. MAF biedt tevens telecommunicatiediensten aan waaronder satelietinternettoegang, hoge frequentie radio's en andere draadloze systemen. MAF Nederland is een onderdeel van de Internationale organisatie en heeft zeventien piloten, monteurs, managers en specialisten uitgezonden.

Op 11 augustus heeft de collecte de bestemming: Fonds Slachtofferhulp. Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke organisatie die zich sterk maakt voor slachtoffers van ongevallen en misdrijven, rampen en medische incidenten. Aan de hand van { wetenschappelijk } onderzoek en belangrijke ontwikkelingen in het werkterrein, worden leemten in het hulpaanbod gevuld en wordt de positie van slachtoffers verbeterd. Zij behartigen de belangen van slachtoffers, het geven van voorlichting en wijzen van de weg naar de best mogelijke hulp. En wil dat ieder mens na een ingrijpende gebeurtenis de kans krijgt de draad weer op te pakken.

Op 18 augustus is de bestemming van de collecte: ZOA { Hulp Hoop Herstel }. In een wereld vol conflicten, onrecht , armoede en rampen draagt ZOA bij aan hulp hoop en herstel.
ZOA is een internationale hulporganisatie met thuisbasis in Nederland, die hulp biedt aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. Samen met getroffen gemeenschappen wil ZOA werken aan herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door bijvoorbeeld inkomens- en landbouwprojecten. Omdat ZOA zelf in de gebieden actief is weet men wat de mensen nodig hebben. Eerst richt men zich op de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Landen waar ZOA { zuidoost- Azië } actief is, zijn ondermeer, Afganistan, Burundi, DR Congo,Ethiopië, Filipijnen, Jemen, Jordanië, Liberia, Myanmar, Sri Lanka, Sudan, Uganda en Zuid Sudan. De visie van ZOA is, dat de bijbelse boodschap van verzoening en herstel van deze gebroken wereld hen inspireert .Doel is dat deze getroffen mensen weer vrede en recht ervaren. En op den duur hun persoonlijke waardigheid en onderling vertrouwen terug vinden.

Op zondag 1 september is de collecte voor: SDOK { Stichting de Ondergrondse Kerk }
SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. En werkt vanuit het geloof in Jezus Christus en laat zich daarbij leiden door Gods Woord. Christenen worden wereldwijd vervolgd. Natuurlijk is de hevigheid van vervolging op elke plaats verschillend. Om een beeld te geven van gebieden waar vervolging zichtbaar is, deel ik onderstaande kaart met u.

Dit is echter niet een volledig overzicht! Omdat vervolging hoort bij het volgen van Jezus, komt het overal terug waar christenen zich bevinden. Dat is niet gebonden aan een bepaald aantal landen maar komt overal voor. Landen en gebieden waar vervolging zichtbaar wordt kan men delen in twee hoofdgroepen. Landen met ernstige beperkingen voor christenen. Dit zijn landen waar broeders en zuster worden lastiggevallen, opgesloten of vermoord vanwege het antichristelijk beleid van de overheid. Hiertoe behoren ook landen waar de overheid het bezit of verspreiding van christelijk materiaal verbied. Voorbeelden hiervan zijn Noord - Korea en Vietnam Vijandige gebieden. Dit zijn landen of grote gedeelten van landen waar de regering christenen juist probeert te beschermen, broeders en zusters in deze gebieden worden stelselmatig vervolgd door hun directe omgeving { familie en buren } en / of extremistische groeperingen. Voorbeeld hiervan is Nigeria en Colombia. SDOK zegt tot de dag van de wederkomst zien wij het als onze missie om naast vervolgde broeders en zuster te staan. Om hen als familie te omringen met gebed, bemoediging en praktische hulp. Wij geven vervolgde christenen een stem en roepen de kerk op tot verbondenheid met hen. SDOK doet dit op verschillende manieren zoals:
- Opvang en praktische steun aan moslimbekeerlingen in de Arabische wereld.
- Medische hulp aan slachtoffers van mishandelingen en aanslagen.
- Toerusting voor kinderen die opgroeien in de vervolgde kerk.
- Pastorale zorg en bemoedinen van christenen die lijden vanwege de Naam van Christus.
- Vervolgde Christenen evangelisatiemateriaal geen en toerusten om het Evangelie te verspreiden.
- Inspireren van hristern met de verhalen van broeders en zusters.
- Oproepen tot gebed voor vervolgde christenen.

M.Pos


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

9 juli               Mw. De Vente - Tolk
                       Kortenhoef
                                                        
10 juli             Mw. A.G.J. Butselaar
                       Kortenhoef
                                                        
16 juli             Dhr. L. Kruijmer
                       Kortenhoef
                                                        
23 juli             Mw. C.M. Glijn - Scheffer
                       Kortenhoef
                                                        
26 juli             Dhr. P. Langenberg
                       Kortenhoef
                                                        
04 augustus    Mw. M. Langenberg - van Delfd
                       Kortenhoef
                                                        
13 augustus    Mw. J. de Kloet - Schouten
                       Kortenhoef
                                                        
25 augustus    Mw. A.B. Vis - Simons
                       Loosdrecht
                                                        
01 september Mw. A. Neijsen - de Vink
                       Kortenhoef

 
Roosters

Organisten
14  juli                Pim de Ruig
21  juli                Anne Duyf
28  juli                 ?????
4    augustus       Anne Duyf
11  augustus       Gert-Jan Bruggeman
18  augustus       Johan Haaksma
25  augustus       Anne Duyf
1    september    Pim de Ruig

Kinderoppas- en nevendienst:
14 juli                Saskia Luijer
21 juli                Esther Luijer
28 juli                Hetty Schouten v.d. Velden
4 augustus         Janneke Verbruggen
11 augustus       Annemieke van Weeghel
18 augustus       Karin Griffioen
25 augustus       Esther de Haan
1 september      Joyce Hagen


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 21-07-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 28-07-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 04-08-2019 om 10.00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 11-08-2019 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.