PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  september 2020  |  volgende »

Donderdag 3 september 2020 Nieuws uit de gemeente

Dank

Met dankbaarheid kijk ik terug naar de afscheidsdienst op 26 juli. Het was goed om na een fijne periode in Kortenhoef nu afscheid te nemen. De reden was verre van leuk. Na het afscheid bemerkte ik pas echt hoeveel last ik eigenlijk heb van de ziekte van Bethlem. Tot die dag heb ik mij blijkbaar behoorlijk  er tegen verzet. Nu dat niet meer nodig is, komt de heftigheid aan het licht. Hartelijk dank voor alle goede woorden die er gesproken zijn, voor de attenties, mails en kaarten die ik mocht ontvangen. Zij zullen als goed herinneringen bewaard blijven.

Met blijdschap mag ik schrijven: 
Maaike de Goei-Jansma, geestelijk verzorger in Elim en De Tollekamp, wordt op D.V. 6 september bevestigd als predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit gebeurt namens de Protestantse Gemeente te Rhenen in de Ontmoetingskerk in Rhenen.
Vanwege de coronamaatregelen kan niet iedereen naar de kerk komen. Daarom is de bevestigings- en intrededienst online te volgen vanaf 14.45 uur met inleidende muziek en beelden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/644. De dienst zelf begint om 15.00 uur.
Dat de Protestantse Gemeente van Rhenen Maaike bevestigt tot predikant en haar uitzendt als geestelijk verzorger voor Charim, benadrukt de band die Charim met de kerken heeft en laat ook iets zien van het onderlinge vertrouwen.
Maaike blijft werken als onze geestelijk verzorger voor alle cliënten van Elim en De Tollekamp, maar heeft als predikant ook de bevoegdheden binnen de PKN om het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop te bedienen.
We nodigen jullie allemaal uit om de dienst online mee te maken!

Ds. J. de Goei


 
Dankbetuiging

Hiermee wil ik de Kerkenraad en vele belangstellenden bedanken voor de begeleiding en medeleven bij de afscheidsdienst van mijn lieve vrouw Piety Luijer – Zeinstra en voor alle steun die ik mocht ontvangen, al blijft het moeilijk het verlies te verwerken, maar mogen geloven dat zij nu bij de Heer is thuis gekomen.

Jan Luijer
Kortenhoef

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die met ons meegeleefd hebben in de tijd dat wij Corona hadden en tijdens onze verhuizing.
Dit was hartverwarmend!
God zij dank zijn we hersteld en hebben we in Zeewolde al aardig onze draai gevonden.

Ons nieuwe adres:
Klipper 16
3891 ZW Zeewolde
Bram en Hetty Schouten van der Velden


 
Nieuws van de Kerkenraad

Zoals u allen weet hebben wij op 26 juli afscheid moeten nemen van Ds. J. de Goei vanwege zijn gezondheid. Wij mochten als gemeente een aantal jaren gebruik maken van zijn diensten.
Tot volle tevredenheid van een ieder, hij heeft veel bijgedragen aan het in stand houden van onze gemeente.
De vele bezoeken die Ds. de Goei heeft afgelegd bij jong en oud heeft ons veel goed gedaan. Ook in de periode met Corona werden de ouderen niet vergeten en heeft hij telefonisch contact onderhouden.
Wij wensen Ds. de Goei en zijn gezin nog een goede tijd toe en Gods zegen toegewenst.

Namens de kerkenraad
Jan van Corteveen


 
Bijstand Pastoraat

Via Ds. de Goei kregen wij de naam door van Ds. Schinkelshoek uit Gorinchem die eventueel beschikbaar was om bij ons het pastoraat te verzorgen.
Wij hebben als Kerkenraad met de ouderlingen een gesprek gehad met de dominee en er was een positief gesprek.
Ds. Schinkelshoek is zondag 26 juli bij ons voorgegaan en na afloop van de dienst hebben wij als Kerkenraad een goed gesprek gehad.
Afgelopen woensdag 26 augustus j.l heeft Ds. Schinkelshoek te kennen gegeven in onze gemeente bijstand in het pastoraat te willen verzorgen.
Ds. Schinkelshoek start per 1 oktober a.s. zijn werkzaamheden bij ons.

Wij nodigen de gemeente graag uit om kennis te maken met Ds. Schinkelshoek op D.V. 4 oktober a.s. waar hij wil voorgaan in de Eredienst.
Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting en koffie drinken in de Blokhut.

Namens de Kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
In Memoriam

De afgelopen maand hebben wij afscheid moeten nemen van drie oud gemeente leden
Mevr Kessel-Hagen Mevr P. Luijer en Mevr Pijnse van der Aa

De rouwdienst en begrafenis van mevr Kessel is verzorgd door Ds. K. van Velzen uit Blaricum.

Een volgende dienst was voor de echtgenote van Jan Luijer, mevr. P. Luijer Zeinstra. Dit was een druk bezochte dienst met familie van Jan , kinderen en kleinkinderen. Het maakte veel indruk ook omdat Jan zich vele jaren met zijn echtgenote heeft ingezet voor onze gemeente. Indrukwekkend was dat de zondag na de begrafenis Jan met de familie de rouw in de kerk bracht, iets wat niet veel meer voorkomt.

Onverwachts is ook mevr. Pijne van der Aa overleden, ook zij en haar echtgenoot hebben veel werk voor onze gemeente verzet.

Allebei de diensten zijn door Ds. van Duinen uit Loosdrecht verzorgd en wij zijn hem veel dank verschuldigd dat hij op een zo korte termijn deze diensten op zich heeft willen nemen.

Namens de Kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Diaconie Collecte

Op 6 september heeft de collecte de bestemming; Het Nederlands Bijgelgenootschap.

Het Nederlands Bijbelgenootschap bestaat al ruim 200 jaar, opgericht in 1814 op iniatief van de British Foreign Bible Society. De taak van het Nederlands Bijbelgenootschap werd bewust
klein gehouden tot verspreiding van bijbels en men liet de verkondiging van het evangelie aan een ander over. De eerste activiteiten bestonden uit het inkopen en uitdelen, of tegen lage prijzen verkopen, van bijbels en bijbelgedeelten.
Op 8 november 1815 vermeldde het Nederlands Bijbelgenoogschap in zijn jaarverslag;
_  2.208 Nieuwe Testamenten en bijbels te hebben aangeboden.
_  1.894 Nieuwe Testamenten te hebben gekregen.
_  1.608 exemplaren te hebben uitgedeeld, o.a. aan gedetineerden,
     zondagsscholen en armen in de Doopgezinde Kerk.

Nu in 2020 is het Nederlands Bijbelgenootschap afgekort het NBG een vereniging die zich bezighoudt met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van bijbels en voorlichting over de Bijbel. Het NBG is gevestid in Haarlem. Sinds 30 april 2013 is koning Willem- Alexander beschermheer van het NBG.

Samen met leden en donateurs maakt het NBG het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dit doen zij voor de volgende generaties, in andere talen en nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

De collecte op zondag 20 september is voor; Kerk in Actie. ( zending ) Versterk de kerk.

Het thema voor het seizoen 2019 - 2020 van Kerk in Actie is " Een goed verhaal " In de kerk leven en handelen we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal is voor velen van ons een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Bijbelse verhalen zijn ook een spiegel voor ons dagelijkse leven en brengen ons in beweging. Met gebed, medeleven en financièle steun zijn we er voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

Het project op zondag 20 september is Versterk de kerk. Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn; een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken
in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in de door geweld getroffen regio's. Deze collecte is om deze kerken te versterken!

M. Pos.


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.

Afscheid Kindernevendienst
Een vergissing van onze kant! Omdat we al een aantal maanden geen Kindernevendienst meer hebben gedraaid zijn we onbedoeld helemaal vergeten dat Suzanne Neline Geriëtte de Haan, ons beter bekend als Suus de Haan, dit jaar ook afzwaait.
Vorige maand heeft namelijk ook Suzanne groep 8 van basisschool de Regenboog verlaten. Na de vakantie gaat zij naar het Roland Holst College, een school voor Voortgezet Onderwijs in Hilversum, om Quest-onderwijs te volgen.
Ook het afscheid van Suzanne willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zij was namelijk de afgelopen jaren één van de ‘vaste’ kinderen die bij ons naar de Nevendienst kwamen. Suus ontvangt daarom namens de Gemeente en de KND een Liedboek en we geven haar de volgende boodschap mee:

In de Bijbel, in Exodus 33, geeft God de belofte dat Hij altijd heel dichtbij ons wil zijn. Hij gaat met je mee waarheen je ook gaat. Ook naar het Roland Holst, je nieuwe school. Moge Hij je begeleiden ook in deze nieuwe fase van je leven!

Daarnaast hoop ik dat je op je nieuwe school mensen tegenkomt die van je houden,
die je helpen je talenten te ontwikkelen.

Die, als je een keer boos bent, er doorheen kunnen kijken en die je een troostende arm kunnen bieden als dat nodig is.

Mensen met een warm hart die je waarderen om wie je bent.
Zodat je in liefde verder kunt groeien en op jouw beurt ook een zegen voor anderen kunt zijn.

Namens de Kindernevendienst,
Annemieke van Weeghel/Saskia Luijer 
Koffiedrinken

Op zondag 4 oktober  is er koffiedrinken na de dienst in de Blokhut achter de kerk. U bent uiteraard van harte welkom.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

1-9-2020 
Mevr. A. Neijsen - de Vink
1241BK  KORTENHOEF

3-9-2020 
Dhr. J.J. Luijer
1241CK  KORTENHOEF

5-9-2020 
Mevr. E. Schouten - van Prattenburg
1241DK  KORTENHOEF

9-9-2020 
Mevr. N.G. Wingelaar – Bos
1241BH  KORTENHOEF


 
roosters

Organisten
6 september        Pim de Ruig
13 september      Gert Jan Bruggeman
20 september      Johan Haaksma
27 september      Gert-Jan Bruggeman
4 oktober             Pim de Ruig


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 

Maandag 28 september 2020 Nieuws uit de gemeente

Start werkzaamheden Ds.W.M. Schinkelshoek

Op D.V. 1 oktober start Ds. Schinkelshoek zijn werkzaamheden voor onze gemeente. Wij zijn verheugd dat er op een korte termijn vervangeng is gevonden voor het vertrek van Ds. de Goei die vanwege gezondheid redenen bij ons afscheid moest nemen.

Ds.Schinkelshoek is een goede bekende van Ds. de Goei en zij hebben in goed overleg de lopende zaken overgedragen. In de dienst van D.V. 4 oktober hoopt Ds. Schinkelshoek voor te gaan in de Eredienst. Het is de bedoeling om na de dienst van 4 oktober met elkaar een ontmoeting te hebben in de Blokhut om nader kennis te kunnen maken met elkaar.

Wij hopen met elkaar een fijne tijd tegemoet mogen gaan en dat Gods zegen op het werk van Dominee en gemeente mag rusten.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Zingen tijdens de Erediensten i.v.m. Corona

Wij als kerkenraad weten dat het niet fijn is om niet te kunnen zingen.
In de kerkenraad van september hebben wij dit toch besloten.

Wel proberen wij om met een aantal gemeenteleden in het koor te zingen.
Bij het verschijnen van de KSSK zijn ook de nieuwe regels niet bekend die er aankomen met de gevolgen voor de kerkgang. Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel en zullen u verder op de hoogte houden.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Leden kerkenraad

Momenteel hebben wij een enorme onderbezetting in de kerkenraad.

Wij denken aan Klaas Piet Meindertsma die enkele maanden geleden bevestigd is als Ouderling-kerkrentmeester. Hij is ernstig ziek en wij wensen hem kracht toe en Gods zegen.

Marijke de Beus van de diaconie zij wordt begin oktober geopereerd aan haar heup en wij wensen haar sterkte toe en een spoedig herstel.

Ook denken wij aan Marijke Luijer van de diaconie wij wensen haar ook veel sterkte toe .

Ons oud lid van de kerkenraad Dick Veen die vele jaren de totale administratie verzorgd heeft zijn gezondheid gaat erg achteruit wij leven mee met Coby en wensen hen beiden veel kracht en sterkte toe en Gods zegen.

Een woord van dank is op zijn plaats voor:
Miranda Pos die de totale administratie voor de diaconie verzorgd.

Bram Schouten van der Velden hij regelt de administratie voor de kerkrentmeesters

August van der Lelie regelt alle zaken van kerkverhuur en activiteiten agenda en is koster bij begrafenissen

Jan Bos verzorgd al het onderhoud in en om de kerk met een team van vrijwilligers

Govert den Hertog geen lid van de kerkenraad maar wel verantwoordelijk is in overleg met de kerkenraad voor het vastleggen van predikanten voor de Erediensten.
Wist u dat hij al in a.s. januari moet gaan informeren over beschikbaarheid van dominees in 2022!

Om u een beeld te geven van de overige werkzaamheden
1-Organisten vastleggen voor een heel jaar
2-Wekelijks de predikanten uitnodigen en de liederen opvragen
3-Organisten de liederen doormailen
4- de liederen op de borden hangen wekelijks
Dit is een greep uit de activiteiten
Wij hopen echt op versterking van onze kerkenraad
Mocht u belangstelling hebben laat het weten u kent ons allemaal en schroom niet ons te benaderen.

De huidige activiteiten als de maandelijkse maaltijd, gemeentemiddag, gesprekskring etc. liggen stil i.v.m. de Corona Wij moeten afwachten wanneer wij weer kunnen starten maar hopen over een bepaalde tijd weer een en ander te kunnen starten. Mochten wij iemand vergeten zijn te noemen daarvoor excuses en laat ons het weten.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Diaconie Collecte

Zondag 4 oktober is het Israèlzondag. De bestemming van de collecte is voor Kerk en Israèl PK.

Op de eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland Israèlzondag. Op deze zondag wordt ( extra ) aandacht besteed aan de plaats van Israèl in Gods plan.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israèl een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijk geloof, het trekken van lessen uit de joods – christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal.
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeente als naar buiten toe.
De PK investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg.

In de Protestantse traditie wordt Israèlzondag op de eerste zondag in oktober gehouden, omdat in die periode de grote feesten van het Joodse volk vallen.
Met Rosj Hasjana, het joods nieuwjaar beginnen de ontzagwekkende of hoge feestdagen in het Jodendom. Ontzag voor God als Koning en Rechter staat centraal. Tien dagen lang staat alles in het teken van terugblik, omkeer, boetedoening, vergeving, en vernieuwing. Deze ontzagwekkende of hoge feesten eindigen met Jom Kippoer de Grote Verzoendag.


Op zondag 18 oktober is de collecte voor: ZOA - Hoop Hulp Herstel.

ZOA. ( Zuid Oost Aziè ).
We zijn er voor onze naasten in nood,
die lijden in deze gebroken wereld.
We zijn er voor slachtoffers van oorlogen en rampen
die zoeken naar troost, een maaltijd een veilige plek.
We zijn er voor vluchtelingen die alles kwijt zijn,
en daarbij de moed dreigen te verliezen,
We helpen mensen weer op de been,
zorgen voor eten , een deken of een tent.
We geven ontheemden een stem,
bieden hoop en bouwen samen aan vrede.
We blijven trouw tijdens de wederopbouw,
totdat mensen zichzelf weer kunnen redden.
We zijn er. Samen zijn we ZOA.

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 landen met een team van 1000 mensen.
Een ramp overkomt iemand, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag staat men met lege handen, is men alles kwijt. In het werk van ZOA wil men in deze moeilijke tijd naast de mensen staan. In het werk weet men geinspireerd door het christelijk geloof. Dat elk mensenleven telt. En dat elk mens geschapen is naar het beeld van God, Daarom helpt ZOA mensen in crisisgebieden met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En blijven trouw tijdens het opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen.
Zodat alles weer wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

Op zondag 1 november is de collecte voor : Najaarszendingscollecte.
Kerk in Actie - kerk met vrouwen in de hoofdrol.

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht funcioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiène, voeding, kleding maken en maatschappelijk werk. Met deze collecte steunt u het opleiden van deze vrouwen.

M. Pos.


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 1 november  is er koffiedrinken na de dienst in de Blokhut achter de kerk. U bent uiteraard van harte welkom.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

4 oktober
Dhr. G. den Hertog,
1241 EK KORTENHOEF

8 oktober
Mevr. M.C. Luijer – Nab,
1241 VW KORTENHOEF

9 oktober   
Mevr. J. de Kloet – Kos,
1241 NE KORTENHOEF

19 oktober
Mevr. S.N. Kiem – Loe,
1241 LX KORTENHOEF

23 oktober
Dhr. W. Buma,
1241 LP KORTENHOEF


 
roosters

Organisten
4 oktober        Pim de Ruig
11 oktober      Dennis van Werkhoven
18 oktober      Gert-Jan Bruggeman
25 oktober      Johan Haaksma
1 november    Pim de Ruig
4 november    Anne Duyf


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 


 

eredienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 09.30
Diaconale collecte: Kerk in Actie / {najaarszending }Indonesi? - Kerk met vrouwen in de hoofdrol. meer details

eredienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 19.30
Diaconale collecte: Inloophuis de Wording in Hilversum. meer details

eredienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 09.30
Diaconale collecte: Fonds Slachtofferhulp meer details

eredienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 09.30
Diaconale collecte: ZOA { Hulp Hoop Herstel }. meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.