PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

Algemene gegevens Hervormde Gemeente Kortenhoef behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI:

Hervormde Gemeente Kortenhoef

Telefoonnummer (facultatief):

035-6562821

RSIN/Fiscaal nummer:

823355494

Website adres:

https://www.hervormdegemeentekortenhoef.nl/anbi_gemeente_1/

E-mail:

augustvanderlelie@hotmail.com

Adres:

Kortenhoefsedijk 65

Postcode:

1241 LR

Plaats:

Kortenhoef

Postadres:

Kortenhoefsedijk 168

Postcode:

1241 LZ

Plaats:

Kortenhoef

 
De Hervormde Gemeente Kortenhoef  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Kortenhoef.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
 
Beleidsplan Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
De Hervormde Gemeente Kortenhoef ziet zich als deel van de grote gemeente van Jezus Christus, haar Heer. Zo behoort zij ook tot de Kerk van alle plaatsen en eeuwen. Het is onze roeping om mee te werken aan wat Jezus Zijn leerlingen heeft opgedragen: om overal het Evangelie van Gods genade uit te dragen, in woord en in daad. Allereerst en elke zondag weer opnieuw mag daartoe in een eredienst de Bijbel, Gods Woord, geopend worden, uitgelegd en verkondigd; tot heil en opbouw van de gemeente en tot verheerlijking van Gods Naam. Deze wekelijkse dienst vormt met recht het centrum van ons gemeente-zijn.
 
In 2015 zijn wij gestart met het een paar keer per jaar weer houden van ook een tweede dienst (avonddienst), samen met onze zustergemeente van ’s-Graveland. We willen dit graag voortzetten.
Op gezette tijden is er ook na de kerkdienst nog gelegenheid elkaar te zien en te spreken. Datzelfde geldt voor maandelijkse maaltijden met elkaar, een Bijbelkring enzovoorts. We willen dat graag continueren.
Omdat we een kleine en wat vergrijsde gemeente zijn, zetten we nu extra in op het (weer) bij onze kerk betrekken van de jonge(re) gezinnen. Daartoe is er reeds een begin gemaakt met zogenoemde diensten voor ‘Jong en Oud’. Zo mogelijk verleent een christelijk kinderkoor medewerking. De eerste resultaten zijn heel hoopgevend te noemen, mede door de betrokkenheid van enige ouders bij de voorbereiding van een dergelijke dienst. Op deze ingeslagen weg zullen we beslist voortgaan.
Daarnaast vinden we het belangrijk ook de ouderen in onze gemeente ruimschoots tijd en aandacht te schenken. Het pastoraat, afgezien nog van andere uitingen van meeleven en belangstelling, ontvangt daarom eveneens een blijvend accent in ons gemeentelijk beleid. Huisbezoek van de predikant, niet alleen in tijden van crisis en nood, staat bij ons hoog in het vaandel.
Door middel van bij voorbeeld Kerstzangdiensten die breed worden aangekondigd, hopen we ook mensen van buiten de gemeente te bereiken.
Via met name de zendingscommissie proberen wij nog verder over grenzen heen te zien.
 

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Er  is geen beloning voor de overige medewerkers, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders.
Deze  regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

begroting

rekening

rekening

 

2019

2019

2018


BATEN

Opbrenst uit bezittingen

 € 41200

 € 40801

 € 44722

bijdrage gemeenteleden

 € 30500

 € 29521

 € 29332

Subsidies en overige bijgrage van derden

  €         - €         - €         -

Totaal baten

 €  71700

 € 90322

 € 99054


LASTEN

lasten kerkelijke gebouwen inclusief afschrijvingen

 € 13500

 € 13872

 € 12362

lasten overige eigendommen en inventarissen

          -

 €  5138

        -

pastoraat

 € 30500

 € 26828

 € 38006

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

 €   4100

 €   4857

 €   3173

verplichtingen/bijdragen andere organen
 

 €   4200

 €   2501

 €   3821

salarissen(koster, organist e.d.)

€    6100

€    7096

€    6154

kosten beheer en administratie

€    8000

€    2567

€    7219

Totaal lasten

 € 66400

 € 62929

 € 70735

 

Resultaat (baten - lasten)

 €   5300

 €   27393

 €   28319

Resultaat van   € 5300 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 23-01-2022 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 06-02-2022 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 13-02-2022 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.