PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
meditatie meditatie
Jezus beschermt ons tegen de satan

En de Here zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt
Lukas 22: 31-32a.

Voor Jezus was de satan een levende realiteit. De satan had het op Jezus voorzien, hij heeft het ook op ons voorzien. Satan probeert verkeerde vuurtjes in ons hart te ontsteken.
Jezus zegt dan tegen zijn discipel Simon dat satan allen heeft opgeëist om te ziften als de tarwe. Als het koren was geoogst, moesten de tarwekorrels en het kaf van elkaar worden gescheiden. De korrels werden door een zeef gehaald en het kaf bleef over of het waaide weg. Met het kaf kan de boer niets doen, de tarwekorrels zijn nodig om meel van te malen. De satan echter wil de graankorrels er uit zeven en het kaf overhouden. Hij wil daarmee laten zien dat Jezus wel gekomen is om de wereld te redden en te behouden, maar dat zijn missie mislukt is. Satan wil laten zien dat hij sterker is dan Jezus en Hem zal overwinnen.
Satan zal ook jou bestoken, zegt Jezus tegen Simon. Hij zal proberen je geloof aan het wankelen te brengen. Hij zal zeggen: houd er maar mee op, het heeft geen zin in Jezus te geloven. Als je veel moeilijkheden ondervindt en je hebt veel tegenslag, zou Jezus dan als Hij werkelijk om je gaf, jou dat allemaal aandoen? 
We kunnen proberen ons te wapenen tegen zulke verzoekingen. Maar dat heeft niet zoveel zin, omdat satan sterker is dan wij. Het is nodig hulp te zoeken bij Jezus Christus, die de satan verslagen heeft.
Als we op Jezus vertrouwen en in Hem geloven, mogen we verzekerd zijn dat Hij ons te hulp komt en voor struikelen zal behoeden. En als we vallen, zal Hij ons weer oprichten.

Satan heeft het op ons voorzien. Dan zegt Jezus tegen Simon dat Hij voor hem gebeden heeft dat zijn geloof niet ophoudt. Tegenover het beeld van de satan die aan het zeven is, rijst de gestalte van de biddende Hogepriester. Jezus weet dat Hij de weg van het lijden en sterven zal gaan. Hij zal onschuldig sterven. Maar als Hij zegt dat Hij voor Simon gebeden heeft, horen we daarin doorklinken dat Hij overwinnen zal. En Hij heeft overwonnen. Daar mogen we op bouwen. Dat is het fundament van ons geloof.
Jezus heeft gebeden voor Simon. Ook nadat Hij is opgestaan uit de dood is Hij de biddende Hogepriester. In Romeinen 8:34 schrijft Paulus dat Jezus nu aan de rechterhand van God is en dat Hij voor ons pleit. Hij is onze Pleitbezorger. Hij draagt de zijnen op aan zijn Vader in de hemel.
Jezus bidt niet dat de Vader zal voorkomen dat een gelovige beproefd wordt. Jezus bidt ook niet dat de Vader de gelovigen uit de wereld weg zal nemen. Hij bidt dat zijn Vader de gelovigen bewaren zal voor de boze.
Als gelovigen mogen we een beroep doen op de Here God en mogen we bidden dat Hij ons vasthoudt als we beproefd worden. Dat maakt de strijd van het geloof anders. We staan er niet alleen in. Dat doet mij denken aan de woorden uit het Lutherlied: “Ons staat de sterke Held ter zij, die God ons heeft verkoren”. Het is de gekruisigde en opgestane Here Jezus Christus.

Ds. A. van Duinen.


 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.