PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  december 2018  |  volgende »

Maandag 10 december 2018 Nieuws uit de gemeente

Memento Mori:
In de morgendienst van 25 november – de laatste zondag van het kerkelijk jaar – hebben wij hen herdacht, die ons zijn voorgegaan. In deze dienst zijn deze namen genoemd:

Hendrika Wilhelmina Voorn - Ambagtsheer        
Overleden:      25 november 2017    
Leeftijd:          78 jaar  

Jan Jacob Vermeulen
Overleden:      8 december 2017      
Leeftijd:          88 jaar   

Hendrika Alida de Beus – Bos 
Overleden:      14 januari 2018                     
Leeftijd:          104 jaar    

Jan Boerhout
Overleden:      17 maart                               
Leeftijd:          91 jaar    
 
Aaltje (Alie) Buma – Luijer   
Overleden:      15 mei 2018        
Leeftijd:          76 jaar  

Will Abrahamse 
Overleden:      30 augustus 2018      
Leeftijd:          83 jaar 
                                              

 
Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op maandag 10 december van 14.00 – 15.45 in de Blokhut.
We bespreken uit het boekje “Psalmen beter begrijpen” van Niels de Jong hoofdstuk 3 waarin psalm 25 wordt besproken,
Belangstellenden hartelijk welkom!

Bert Penninga


 
Uit de gemeente

Bij deze wil ik de dominees en de vele gemeenteleden bedanken die voor mij gebeden hebben en allen die zo met mij meegeleefd hebben. Alles is zeer voorspoedig verlopen.
Ik ben een zeer dankbaar mens

Greet den Daas


 
Kerstzangdienst

Houdt U van zingen?  Houdt U van traditionele kerstliederen?
Kom dan naar de kerstzangdienst in Kortenhoef.
Wij gedenken dan dat de Here Jezus werd geboren, en vieren dit met liederen, en samen zijn.
U bent van harte welkom op 22 december in de Nederlandse hervormde kerk, Kortenhoefsedijk 168 In Kortenhoef.
We beginnen om 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur.
De dienst wordt geleid door Ds. J. de Goei.  Organist is Gert-jan bruggeman.
Verder medewerking wordt verleend door trompettist  Henk Liberia.
Als U Uw keel een beetje schor heeft gezongen, is er na de dienst koffie of thee in de blokhut.

Wij zien U graag op 22 December.


 
Gesprekskring

De gesprekskring komt op 16 januari weer bij elkaar onder leiding van Ds. Evert jan van Katwijk. Het begint om 19.45 uur, de locatie is nog niet bekend. 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 6 oktober  is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Diaconie

Verantwoording collectes derde kwartaal 2018.

Juli                  €   303,75
Augustus         €   554,44
September      €   271,80
Totaal             €1.130,10

Namens de diaconie hartelijk dank voor u gaven.
M. Pos.


 
Diaconie Collectes

Als diaconie hebben wij een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maanden:

Zondag 16 december collecteren wij voor: Red een Kind.
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek om op te groeien is thuis bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Dat doen zij in verschillende landen in Azië en Afrika.
Red een Kind heeft inmiddels vele jaren ervaring in ontwikkelingssamenwerking. De dorpsaanpak laat een samenleving duurzaam veranderen en geeft kinderen en jongeren zicht op een toekomst zonder armoede. Zo worden kinderen geholpen op de plek waar ze het beste kunnen opgroeien: thuis bij hun eigen familie en in hun eigen omgeving.

Eerste Kerstdag collecteren wij voor: Kerk in Actie { Kinderen in de Knel }
Met Kerst, willen we een sprankje hoop en licht brengen aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Honderdduizenden Syrische kinderen moesten met hun ouders vluchten voor oorlog en geweld en wonen al jaren in vluchtelingenkampen in Libanon. Lokale partners van Kerk in Actie
delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken van onderdak en werk.
Kinderen van vluchtelingen kunnen onderwijs volgen en krijgen psychologische hulp. Verder worden hygiënepakketen uitgedeeld en drinkwater- en sanitaire voorzieningen verbeterd. Ook zijn er gaarkeukens ingericht waar Syrische en Libanese vrouwen warme maaltijden koken. De maaltijden worden rondgebacht bij Syrische gezinnen en arme Libanese ouderen. Hulp wordt zowel aan Syrische vluchtelingen als aan de arme Libanese bevolking gegeven. In een klein land als Libanon zetten de ruim 1,5 miljoen vluchtelingen de samenleving behoorlijk onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de werkeloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie geeft hoop en licht aan vluchtelingenkinderen met onderwijs, een warme maaltijd en schoon drinkwater.
Met deze kerstcollecte steunt u  het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals in Libanon en Syrië.

Op zondag 30 december collecteren wij voor: Fonds Slachtofferhulp.
Fonds Slachtofferhulp maakt zich sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven, en rampen
in Nederland. Als iemand uit onze maatschappij wat wordt aangedaan, dan is het goed dat vanuit diezelfde maatschappij de helpende hand wordt geboden. Elk mens zou de mogelijkheid moeten krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken. Een leven leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap;. Op basis van eigen veerkracht en met de juiste hulp. Dit is waar Fonds Slachtofferhulp samen met heel veel anderen voor inzetten. Als Fonds Slachtofferhulp gaten in de huidige hulpverlening aan slachtoffers signaleren, doet men er alles aan om verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. Op basis van de meest dringende vragen uit de
samenleving, ontwikkelen ze programma’s waarin met toewerkt naar een structureel hulpaanbod.
Op dit moment wordt veel aandacht besteed aan slachtoffers van sexueel geweld, verkeersongevallen en medische incidenten.

Bestemming collecte zondag 6 januari: Z O A Hoop Hulp Herstel.
Een ramp overkomt je, net als een conflict. Je kunt er niets aan doen en toch word je getroffen. Angst en verdriet overheersen. Onderdak, eten en drinken vormen elke dag een zorg. Wanneer wordt alles weer zoals het ooit was?
De afkorting Z O A staat voor Zuidoost- Azië de regio waar Z O A in 1973 begonnen is met het werk.
In dat jaar kwamen studenten uit Groningen op het idee geld in te zamelen voor Vietnamese Bootvluchtelingen. Dit ging zo goed dat ze al snel startten met het uitzenden van veldwerkers. Het duurde niet lang voordat ze hun activiteiten konden uitbreiden naar Laos en Cambodja.
Nu, ruim veertig jaar later, bied men met Stichting Z O A hulp, hoop en herstel in maar liefst vijftien
landen op drie continenten. En ook al heeft de naam zijn oorspronkelijke betekenis verloren, het doel is gelijk gebleven: Steunen van slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten zodat
men op den duur weer op eigen benen kan staan.
Eerst richt Z O A zich op de primaire behoeften zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richt Z O A zich zowel op noodhulp als op wederopbouw. Hulp hoop en herstel.

Miranda Pos.


 
Maandelijkse Maaltijd

Woensdag 9 januari 2019  hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd, U bent van harte welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk.

Aanmelden voor deelname hiervoor kan tot maandag 7 januari 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail "";document.write('var part1 = "tjvanwoudenberg";var part2 = "ziggo.nl";document.write(part1 + '@' + part2);

Tevens heeft de kookgroep aangegeven dat er wel meer versterking nodig is om de kookgroep in stand te kunnen houden, heeft u belangstelling geef dit dan aan bij bovenstaande contactpersoon.


 
Wij feliciteren de jarigen (1)

Tot op heden werden bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder op hun verjaardag, namens de gemeente, bloemen gebracht.
Het aantal 75 jarigen wordt echter steeds hoger en voor de bezorgers een te lange lijst. Daarom is, met medeweten van de kerkenraad, besloten om de leeftijd langzaam te verhogen naar 80 jaar. Met ingang van 2019 zal de leeftijd van 76 jaar of ouder bezocht worden.
Vanwege de wet op de privacy mogen er geen adresgegevens meer worden vermeld, daarom alleen nog de naam en de woonplaats.

Met vriendelijke groet,
Jan Luijer


 
Wij feliciteren de jarigen (2)

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

 
19 december Dhr. J.W. de Beus
  Kortenhoef
   
27 december Mw. A.M. Stam - Voorn
  Kortenhoef
   
29 december Mw. A. Voorn - Lamme
  Kortenhoef
01 januari Mw. W. Passenier-Looman
  Kortenhoef


 
Roosters

Organisten
16 december  Johan Haaksma
22 december  Gert Jan Bruggeman
23 december  Pim de Ruig
25 december  Pim de Ruig
30 december  Gert-Jan Bruggeman
31 december  Pim de Ruig
6 januari         Pim de Ruig
13 januari       ????
 
Kinderoppas- en nevendienst:
16 december Hetty Schouten v.d. Velden
23 december Esther Luijer
25 december Annemieke van Weeghel
Karin Griffioen
30 december Esther de Haan
6 januari         Joyce Hagen
13 januari       Esther Luijer


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Penninga
Penningmeester
Telefoon 0650288090
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl
Kerstzangdienst
22 December 2018

In de Nederlandse Hervormde Kerk
te Kortenhoef

Voorganger:   Ds. J. de Goei
Organist:        Gert Jan Bruggeman
Trompet:        Henk Liberia

Aanvang 20.00 uur
(Kerk open: 19.30 uur)
 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 23-06-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 30-06-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-07-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 14-07-2019 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.