PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  maart 2019  |  volgende »

Maandag 11 maart 2019 Nieuws uit de gemeente

In memoriam Maria Martina Borst-de Haan.

Zij heeft gewoond op de Emmaweg 12 te Kortenhoef. Op 7 februari hebben wij van haar afscheid moeten nemen. Zij is geboren op 22 november 1924 en heeft de gezegende leeftijd van ruim 94 jaar mogen behalen. In de rouwdienst op woensdag 13 februari in de Hervormde Kerk te ‘s-Graveland, waar zij is geboren en opgegroeid. In de kerk waar zij gedoopt is, belijdenis heeft gedaan en getrouwd is.  Wij hebben in deze dienst stil gestaan bij Psalm 121  : 2. Mijn hulp is van de HERE. Deze Psalm is haar lief geweest. Samen met haar man lazen zij deze Psalm op de avond voor dat haar man weer naar het ziekenhuis moest voor een nierdialyse. Gedurende haar leven heeft zij de Here Jezus steeds beter leren kennen en op Hem geleerd te vertrouwen. Hij was haar Heiland. Bij Hem wist zij zich geborgen. Zij verlangde er naar om bij Hem thuis te komen. Wij hebben haar lichaam in de aarde neergelegd op de algemene begraafplaats aan de Beresteinseweg te ’s-Graveland. In het graf waar ook haar man begraven is. De kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte toe in het moeten missen van deze lieve moeder, grootmoeder en schoonmoeder.


 
Kerkrentmeesters

Ontvangen via Ds. J. de Goei  €  50,00


 
De Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op maandag 18 maart van 14.00 – 15.45 in de Blokhut.
We bespreken uit het boekje “Psalmen beter begrijpen” van Niels de Jong hoofdstuk 6 waarin psalm 51 wordt behandeld.
Gespreksleider ds J. de Goei.
Belangstellenden hartelijk welkom!


 
Gemeente avond 7 maart 2019

Afgelopen donderdag avond heeft de gemeenteavond plaats gevonden. Onderstaand treft u het verslag aan wat door Saskia Luijer is gemaakt. Het was een fijne avond om met elkaar van gedachten te wisselen over onze gemeente.
De kerkenraad kan nu verder aan de slag om een en ander uit te werken zodat wij weer bij onze gemeenteleden terug kunnen komen met voorstellen.

Namens de kerkenraad
Jan van Corteveen


VERSLAG GEMEENTEAVOND HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF  D.D. 7 MAART 2019

Aanwezig (vanuit de kerkenraad):                 
M. de Beus (MB)
J. van Corteveen (JvC), voorzitter
J. de Goei (JdG)
A. van der Lelie (AvdL)
M. Luijer (ML)
S. Luijer (SL), notulist
M. Pos (MP)
B. Schouten van der Velden (BSvdV)


1. Welkom
JvC heet de ongeveer 40 gemeenteleden van harte welkom.

2. Gebed
JdG opent de gemeenteavond met gebed, nadat hij een aantal verzen uit Psalm 127 : 1-3. heeft gelezen.

3. Gezamenlijk zingen
Gezang 228 wordt gezongen o.l.v.de heer Jaap Haarman op het orgel.

4.  Fotopresentatie afscheid Ds. Berkhout
Diapresentatie van de foto’s die SL heeft gemaakt bij het afscheid van dominee Teding – van Berkhout.

5. Toekomst van onze gemeente
Hoe moeten we verder met de gemeente? JdG geeft aan dat we als gemeente drie vragen hebben om te beantwoorden:
 
  1. Wat willen we nu als gemeente?
  2. Wat willen we met de kerkdiensten?
  3. Wat voor iemand willen we die de kerkdiensten leidt?

Voor het beantwoorden van de eerste vraag is een aantal mogelijkheden voor handen. Wat denken de gemeenteleden hiervan? Wat is een goede richting om op te gaan? Waar gaan we naar op zoek? Naar een andere gemeente, een eigen predikant, een emerituspredikant of naar een kerkelijk werker?

Reacties van de gemeenteleden:
- Een aantal leden voelt wat voor een emerituspredikant. Dat geeft meer binding, voortgang in de preekbeurten en pastoraat. Voordeel hiervan is dat het goedkoper is en dat je je hier als gemeente niet definitief aan vast legt.
- Anderen noemen het samen verder gaan met de gemeente uit ’s-Graveland (dat zou kunnen, maar heeft wat extra hobbels omdat deze gemeente sinds kort niet meer bij de classis Noord-Holland hoort, maar bij Utrecht). Of met de gemeente uit Nederhorst den Berg? Met het beroepen van één dominee voor meerdere gemeenten hebben we in het verleden wisselende ervaringen opgedaan. Hier zitten verschillende aspecten aan.

Als andere optie wordt genoemd het aangaan van een fusie met ’s-Graveland en daar het gesprek over aangaan. Dat is recent ook gebeurd in Oud- en Nieuw-Loosdrecht. Daar stoppen de diensten in Oud-Loosdrecht en gaan alle diensten naar Nieuw-Loosdrecht.

De kerkenraad neemt alle reacties mee in een voorstel naar de gemeente.

De toekomst van de gemeente wordt niet alleen gerelateerd aan de voorganger, maar ook aan het aantal kerkenraadsleden en aantal bezoekers in de kerk. Waar houden we de dienst als er (bij bepaalde diensten) in de toekomst minder bezoekers zijn? Bijvoorbeeld bij een bid- of dankdag? Meer voorin de kerk, in het koor of in de Blokhut? Daarover gaat de tweede vraag.

Reacties:
- Kan de bid- en/of dankdag niet tijdens de zondag worden gedaan?
- Als er wel diensten doordeweeks blijven, is het voor de saamhorigheid goed om deze diensten in het koor te doen.

6. Gezamenlijk zingen
Gezang 304 wordt gezongen.
         
7. Pauze
Gelegenheid voor ontmoeting met elkaar onder het genot van een kopje koffie en een koekje.
         
8. Profielschets nieuwe predikant
De derde vraag wordt besproken. Welke kwaliteiten vinden we belangrijk?

Reacties:
- Een prettige stem om naar te luisteren, duidelijk spreken.
- Een wedergeboren predikant, die duidelijk kan spreken over zijn eigen geloof.
- Een dominee als Ds. de Goei.
- Iemand die aandacht schenkt aan Israël en het vervolgde Christendom.
- Het pastoraat is belangrijk: aandacht hebben voor elk gemeentelid (jong en oud), die mensen opzoekt.
- Een dominee die jongeren aan kan trekken (met de kanttekening dat dit ontzaglijk moeilijk is).

In het vervolgtraject moet de Classis Noord-Holland een aantal toestemmingen geven. Daarnaast ook het hoofd van de PKN, gevestigd in Utrecht.
         
9. Gelegenheid tot vragen stellen
- De opmerking wordt gemaakt dat de huidige microfoon vaak niet goed werkt. Dat komt mede omdat er aan de apparatuur ‘gerommeld’ wordt Er wordt gepleit voor een omhangmicrofoon of een headset. De kerkenraad gaat hier mee aan de slag.
- Komen er weer diensten voor Jong en Oud? Deze vraag is neergelegd bij Annemieke van Weeghel.
- De oproep wordt gedaan: alle mensen meer naar voren. Een goed streven, maar iedereen is gehecht aan zijn eigen plaatsje. Dit is een goed punt om met elkaar te bepraten. Hoe is dit goed in te vullen?
         
10. Gezamenlijk zingen
Gezang 409 (1, 2 en 5) wordt gezongen.

11. Sluiting
JdG sluit de gemeenteavond af met gebed en wenst iedereen wel thuis.


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 7 april is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Gesprekskring

De gesprekskring komt op woensdag 10 april weer bij elkaar onder leiding van Ds. Evert-Jan van Katwijk. Het begint om 19.45 uur en is dit keer bij  ??????????


 
Maandelijkse Maaltijd

Woensdag 20 maart hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd.
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk.
Aanmelden voor deelname kan uiterlijk tot maandag 18 maart 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail "";document.write('var part1 = "tjvanwoudenberg";var part2 = "ziggo.nl";document.write(part1 + '@' + part2);
Tevens heeft de kookgroep aangegeven dat er wel meer versterking nodig is om de kook groep in stand te kunnen houden, heeft u belangstelling geef dit dan aan bij bovenstaande contact persoon.


 
Diaconie Collectes

Al diaconie hebben wij een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maanden:

Op zondag 24 maart collecteren wij voor: Kerk in Actie / Stop kinderarbeid in India.
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector een opkomende nieuwe sector om te werken. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen vind Kerk in Actie! Daarom werken ze samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden 5.000 ouders en kinderen ingelicht over het belang van onderwijs, Ook worden scholen bezocht om onderwijsadvies te geven en begeleiden zep meer dan 700 wekende kinderen { terug } naar school. Ook in 2019 hopen zij honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school.

Zondag 7 april collecteren wij voor: Kerk in Actie / Rwanda 25 jaar na de genocide.
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Miranda Pos


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:


19 maart      Mw. A.J. den Hertog -Voornevel
                     Kortenhoef
                                                      
20 maart      Mw. N. Weber - Roskamp
                     Kortenhoef
                                                      
20 maart      Mw. R. Kessel - Hagen
                     Kortenhoef
                                                      
29 maart      Mw. G. Luijer-van Rijn
                     Kortenhoef
                                                      
29 maart      Mw. J. Kroon - van Dijk
                     Loenersloot
                                                      
30 maart      Dhr. T.J. Woudenberg
                     Kortenhoef
                                                      
07 april         Mw. J.C. Schouten - van Voorst
                     Kortenhoef


 
Roosters

Organisten
17 maart    Johan Haaksma
24 maart    Gert-Jan  Bruggeman
31 maart     ????????
7 april         Pim de Ruig

Kinderoppas- en nevendienst:
17 maart    Esther Luijer
24 maart    Saskia Luijer
31 maart    Hetty Schouten v.d. Velden
7 april         Janneke Verbruggen


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 061869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl


 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 21-07-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 28-07-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 04-08-2019 om 10.00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 11-08-2019 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.