PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  december 2021  |  volgende »

Maandag 6 december 2021 Nieuws uit de gemeente

 

Bijzondere diensten

Gezien de nieuwe coronamaatregelen zijn eigenlijk alle kerkdiensten bijzonder. Toch wil ik er een aantal in het bijzonder noemen. Op 1e Kerstdag willen we met elkaar Jezus’ geboorte vieren. Ongelooflijk dat Hij vanuit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde is gekomen om na Zijn geboorte in een kribbe gelegd te worden, omdat voor Hem geen plaats was in de herberg.
Op oudejaarsavond is er de oudejaarsavonddienst en de nieuwjaarsdienst vindt plaats op de eerste zondag van het nieuwe jaar.
Of de diensten door kunnen gaan, is afwachten. Hetzelfde geldt voor het tijdstip en de wijze waarop. Houdt er rekening mee dat er dus nog veranderingen kunnen optreden in het ‘preekrooster’.


 
Herdenkingsdienst

De laatste zondag van het kerkelijk jaar - eeuwigheidszondag - hebben we tijdens de kerkdienst de volgende overleden gemeenteleden her­dacht:
 
  • op 2011-2020 is overleden Dirk Leendert (Dick) Veen in de leeftijd van 74 jaar
  • op 0701-2021 is overleden Klaas Piet Meindertsma in de leeftijd van 64 jaar
  • op 2503-2021 is overleden Pieter (Piet) Langenberg in de leeftijd van 88 jaar

Ook was er een moment van stilte voor allen die ons zijn voorgegaan en niet bij name zijn genoemd.

“Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.” (Openb. 14:13)


 
Vanuit Gorkum

Wat een ezel…
Onlangs kreeg ik een e-mail van Dijkstra Consult met een blog waarin hij vertelt hoe te werken aan een gezonde, bloeien­de en vitale gemeente. In deze blog gaat het over het belang van een naar buiten gerichte blik. Hoe kijken wij naar onze omgeving? Maar ook… Hoe kijken mensen van buiten de kerk naar ons? Wat voor een beeld hebben zij eigenlijk van de kerk? Houden wij in alles rekening met mogelijke gasten? Of spreken wij voor hen een onverstaanbare taal?

Ooit stond er dagelijks op de voorpagina van het Friesch Dagblad een apart en bijzondere stukje. Zo was er eens een stukje over een Duitse ziekenhuis predikant die de Bijbelse verhalen hoofdzakelijk vertelde vanuit het perspectief van dieren. En ezels hadden daarbij zijn voorkeur. Het opschrift van het stukje luidde dan ook: Preken door de blik van een ezel. Het is een levendige manier van preken met een boodschap in de huidige tijd. Iedereen kan het begrijpen. Er zit geen woord uit de tale Kanaäns bij. Zo laat hij de ezel van de intocht in Jeruzalem, eenmaal terug op stal, opgetogen aan een paard verslag doen van de intocht. En wil een paard het kunnen begrijpen…

Ook moest ik bij de blog van Dijkstra denken aan een boekje dat ik eens cadeau kreeg: Waarom schiep God de ezel? (auteur Klaas de Jong, Uitgeverij Toetssteen) En de ondertitel luidt: ‘Schapen van de goede Herder, ezels van de goede Samaritaan.’ Daaronder staat nog de opmerking: ‘Met de komst van de wolven krijgt de ezel misschien nog een nieuwe functie: bewaking van de kudde schapen.’ Als je een ezel wordt genoemd, is dat over het algemeen niet positief bedoeld. Maar na het lezen van dit boekje ben ik wel anders naar ezels gaan kijken. Zo dom zijn ze niet.En om de cirkel rond te maken. Hoewel in het Evangelie nergens wordt gezegd dat Maria op een een ezel zat, toen zij naar Bethlehem gingen om zich te laten inschrijven “in die dagen, dat er er een bevel uitging vanwege keizer Augustus”, wordt het zo wél altijd voorgesteld. Wat zal die ezel ­ bij wijze van spreken ­ een bijzonder verhaal hebben gehad om te vertellen.

Zo gezien is het eigenlijk niet eens verkeerd als je een ezel wordt genoemd of met zo’n dier wordt vergeleken.


 
ABC Kerstrijm

A       is Augustus – de keizer van Rome
          had het besluit tot een telling genomen.
B       dat is Bethlehem – Davids geslacht,
          daar is ’t gebeurd in de heilige nacht.
C       is de Christus wiens komst was voorzegd,
          die in de herberg een plaats was ontzegd.
D       zijn de doeken waar ’t kindje in ligt,
          tekenen in het geboortebericht.
E        is de engel die ’t juichend vertelde
          aan herders die waakten in Efrata’s velden.
F        is het feest dat zij samen gaan vieren
          in ’t licht van de hemel dat schijnt op hun dieren.
G       - hóór, het Gloria klinkt over ’t veld:
          een leger van engelen heeft zich gemeld.
H       is het heengaan van die het verstonden
          en die in de stal de geborene vonden.
I         is Immanuël: Jezus komt lijden
          om mensen van schuld en gebrek te bevrijden.
J        is Jozef, verwonderd, verlegen
          nu de Beloofde van God is verkregen.
K       is de kribbe en later het kruis,
          want Jezus vindt nergens ter wereld een thuis.
L        is het Leven, het licht op ons pad,
          want zó lief heeft God deze wereld gehad.
M      is Maria, gelukkig en blij –
          nu is de spanning en moeite voorbij.
N       dat is Nazareth – hoog in het noorden –
          waar zij zich gevoegd had naar Gabriëls woorden.
O       in het Oosten het verre gebied,
          waar wijzen op weg gaan: een ster die verschiet.
P       het paleis van Herodes de koning,
          maar Jezus heeft niets dan een stal tot zijn woning.
Q       is Quirinius, Romes vertrouwde,
          die hebben zij er maar buiten gehouden.
R       is de reis die weer verder moest gaan,
          want aan Jeruzalem was het ontgaan.
S        is de ster die hun toen weer verscheen,
          als een knipoog van God, die bracht hen er heen.
T        onze toevlucht – Hij brengt ons terecht,
          van wie de engel tot iedereen zegt:
          Voor U is geboren de Heiland, de Here,
          geef daarom aan God in de hoge de ere,
          want V is de vrede op aarde door Hem,
          Die werd geboren in Bethlehem;
          en W ’t welbehagen dat God blijkbaar heeft
          in mensen aan wie Hij zijn Zoon overgeeft.
X       de onbekende, die óns heeft gekend
          en al Gods genade tot ons heeft gewend.
IJ       is de ijver die Hem heeft verteerd,
          Die door zijn kruisdood de wereld regeert.
          en Z is het zoeken van wat is verloren,
          want daartoe is Jezus, de Heiland geboren.

Mede namens Jannie goede en gezegende feestdagen toegewenst. Met een hartelijke groet vanuit Gorinchem,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
In Memoriam

Op vrijdag 26 november is door haar Here en Heiland, Jezus Christus, thuis gehaald Maria Pos – van de Velden in de leeftijd van 92 jaar. Zij is in Kortenhoef geboren op 19 maart 1929 en heeft gewoond: Kortenhoefsedijk 54 te Kortenhoef. Kort voor haar sterven zei ze tegen Miranda en Marry: ik ben veilig en Jezus armen en aan Hem ben ik toevertrouwd. Haar lievelingsgedicht of lied was: Wat de toekomst brenge moge mij geleidt des HEREN hand. Met deze woorden hebben wij haar lichaam op woensdag 1 december in besloten kring begraven. Zelf ben ik erg dankbaar dat ik deze moeder en kind van God heb mogen leren kennen.

Ds. J. (Jan) de Goei


 
Voortgang kerkdiensten

Omdat de huidige ontwikkelingen voor wat betreft Corona nog onduidelijk zijn kunnen wij als kerkenraad geen garanties bieden over de voortgang van de diensten.

Zeker voor wat betreft de ontmoeting na de dienst in de Blokhut is voorlopig niet mogelijk.
De maandelijkse maaltijd kan dan ook geen doorgang vinden.

Wij hopen dat er over een bepaalde tijd alles weer op een normaal niveau komt.
Ondanks deze negatieve berichten wensen wij u allen gezegende kerstdagen toe en Gods zegen.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Tot nader bericht is er geen Koffiedrinken in de blokhut op de eerste zondag van de maand.


 
Roosters:

Organisten
12 december  Gert-Jan Bruggeman
19 december  Johan Haaksma
25 december  Pim de Ruig
26 december  Pim de Ruig
31 december  Pim de Ruig
2 januari         Pim de Ruig
9 januari         Johan Haaksma


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

7-12-2021  Dhr. T. de Kloet            
                  1241 NE  KORTENHOEF
19-12-2021                                     
                  Dhr. J.W. de Beus         
                  1241 AB  KORTENHOEF
27-12-2021                                     
                  Mevr. A.M. Stam - Voorn         
                  1241 AT  KORTENHOEF
29-12-2021                                     
                  Mevr. A. Voorn - Lamme          
                  1241 AZ  KORTENHOEF
1-1-2022 
                Mevr. W. Passenier-Looman 
                1241 AW  KORTENHOEF


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Fokkema-van de Weerdt
Tel. 06 51248999

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 

Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 

Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 23-01-2022 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 06-02-2022 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 13-02-2022 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.